در اینجا نظرات و بازخوردهای دانش‌پذیران بیزینس کوچینگ به نمایش درآمده است. دانش‌پذیرانی که برای یادگیری هدف گذاری کرده اند، برای آن سرمایه ای از جنس پول و از آن مهم تر زمان گذاشته اند. دیدن این مصاحبه ها می تواند به انتخاب شما جهت حضور در دوره های بیزینس کوچینگ کمک شایانی نماید. تصمیم بگیرید یک روز شما در قاب دانش‌پذیران دوره های بیزینس کوچینگ قرار بگیرید و نظرات خود را برای ما تعریف کنید.

فهرست